sknera.net
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
Moje konto    
Regulamin

Regulamin

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma koYto.pl, działająca na podstawie wpisu do ewdencji gospodarczej numer DG-1430 dokonanego przez Wójta Gminy Wielka Wieś 17.10.2003 roku, NIP: 737-133-63-47, REGON: 35676052, Rozdzielność Majątkowa Małżeńska Repetytorium A Nr 5586/2003
 2. Sklep dokonuje sprzedaży dla podmiotów gospodarczych, wyłącznie na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną.
 3. Kupujący w ciągu 7 dni od daty realizacji zamówienia, otrzyma drogą elektroniczną fakturę VAT, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.
 4. Zamówienia może dokonać zarejestrowany użytkownik, który podał co najmniej wymagane przez system wiadomości.
 5. W związku z częstymi zmianami cen oraz dostępności towaru ceny podane w cenniku nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Po wypełnieniu zamówienia serwer wyświetla potwierdzenie wpłynięcia do systemu zamówienia.
 7. Nasi pracownicy w ciągu 24 godzin wysyłają drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji towaru z potwierdzeniem ostatecznej kwoty i wskazaniem konta na jakie należy ją wpłacić.
 8. Rezerwacja towaru następuje na 48 godzin od wysłania potwierdzenia. Brak informacji zwrotnej (choćby w formie e-mailowej) lub brak wpływu należności na przesłane konto skutkuje zwolnieniem rezerwacji na określony towar w potwierdzonej cenie. 
 9. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po wpływie środków na konto bankowe koYto.pl. Inne formy płatności są dopuszczalne jedynie przy indywidualnym uzgodnieniu. Stosowane są dla odbiorców posiadających już historię współpracy lub dokonujących zakupu w systemie ratalnym 
 10. Koszt dostawy wynosi:
  29,00 PLN Brutto (w przypadku przedpłaty)
  59,00 PLN Brutto (w przypadku pobrania)
  59,00 PLN brutto telewizory LCD mniejsze niż 37"
  129,00 PLN brutto telewizory LCD 37" i większe
  Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej ( przesyłka ubezpieczona ), lub Pocztą Polską.
 11. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu środków . Inne formy płatności są dopuszczalne jedynie przy indywidualnym uzgodnieniu. Stosowane są dla odbiorców posiadających już historię współpracy lub dokonujących zakupu w systemie ratalnym.
 12. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia zwrot środków następuje w ciągu 14 dni od daty przekazania informacji o nr rachunku bankowego i danych jego posiadacza lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez nabywcę w odstąpieniu od umowy.
 13. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 14. Nieodebranie poprawnie nadanej przesyłki wysłanej za pobraniem obciążane zostanie opłatą manipulacyjną w wysokości równej rzeczywiście poniesionym kosztom przesyłki (uzależnionej od wagi i gabarytów zamówionego produktu) powiększonym o koszt usługi pobrania.
 15. Gwarancja, reklamacja
  Produkty sprzedawane przez koyto.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, których dokładne adresy znajdują się w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu i producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, do którego należy kierować wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji jest wystawca dokumentu gwarancyjnego, gwarant.
  Wszelkie problemy techniczne (awarie, niesprawności, wady ukryte) związane z nabytym produktem są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta/importera produktu.
  Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia się niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W razie zaistnienia niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności należy odesłać na adres sklepu koYto.pl
 16. Opis towaru znajdujący się w sklepie oparty jest o dane techniczne producenta i dystrybutora. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy te były zgodne z rzeczywistości.
 17. Oferta ważna tylko na terenie Polski
 18. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym KoYto.pl. a) Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW koYto.pl niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę Mozilla Firefox 3.0 lub równorzędną. b) koYto.pl zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.
 19. Obowiązek przestrzegania prawa.
  Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę. W przypadku uzyskania przez koYto.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, koYto.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron koYto.pl bez zgody koYto.pl wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane na stronach koYto.pl będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Użytkownicy, zapisując materiały ze stron koYto.pl, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do koYto.pl. Zawartość stron KoYto.pl została przygotowana przez koYto.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak koYto.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron koYto.pl. Zawartość stron koYto.pl została przygotowana przez koYto.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak koYto.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji. Zabronione jest korzystanie ze stron koYto.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Etykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności: a) masowe wysyłanie pakietów do stron koYto.pl, b) masowe pobieranie całości lub części zawartości stron koYto.pl, c) wszelkie inne działania obniżające sprawność stron koYto.pl. Działania opisane powyżej stanowić mogą dla koYto.pl podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do stron koYto.pl dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 20. Istnieje możliwość zwrotu „starego” sprzętu. Przy zakupie np. nowej pralki, możecie Państwo odesłać na swój koszt pod adres siedziby koYto.pl swoją starą pralkę (za jedną zakupioną sztukę odbierzemy jedną „starą” sztukę). Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej z przedstawicielem naszej firmy sklep@koyto.pl i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinni Państwu wskazać miejsce gdzie można bezpłatnie zutylizować taki sprzęt.Ceny oferowanych produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz.U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm. Informacja o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzetu *

 

Rodzaj produktu

Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami liczona za sztukę sprzętu wprowadzonego w roku 2009 PLN/szt. (netto)

Chłodziarki, chłodziarko - zamrażarki

22,91

Pralki

6,27

Zmywarki

6,27

Piekarniki elektryczne

6,27

Elektryczne szyby grzejne (ceramiczne i indukcyjne)

1,60

Kuchenki mikrofalowe

1,60

Okapy kuchenne

1,60

Odkurzacze

1,64

Odbiorniki telewizyjne (CRT, LCD, PDP)

5,84

Kamery video oraz aparaty cyfrowe

0,16

Sprzęt video: odtwarzacze i nagrywarki DVD, BluRay, satelitarne dekodery cyfrowe

1,31

Sprzęt hi-fi: kina domowe, audio, amplitunery

1,31

Odtwarzacze MP3, MP4

0,05

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii telekomunikacyjnych, w szczególności akcesoria RTV

0,76

Odkurzacze

1,64

Zamiatacze do dywanów

1,64

Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych

0,41

Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania, pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań

0,41

Tostery

0,41

Frytkownice

0,41

Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań

0,41

Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

0,41

Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu

0,41

Wagi

0,41

Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

0,41

Kosiarki elektryczne

7,26

Podcinarki elektryczne

1,10

Pilarki łańcuchowe elektryczne

0,90

Sekatory elektryczne

0,95

Wertykulatory elektryczne

4,40

Rębarki elektryczne

5,50


* Podstawa prawna Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495

 

regulamin obowiązuje od 01.01.2010

Powrót
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Kontakt
Tel
(12) 350-55-00
Godziny działania sklepu
Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00
Logowanie
14862901 wywołań od 22 grudzień 2009
stat4u
Czas przetwarzania strony: 0.328 sek with 17 zapytan